186: 4921–4930 Katayama A, Tsujii A, Wada A, Nishino T, Ishihama A (2002) Systematic search for zinc-binding proteins in Escherichia coli (0)

by J Bacteriol