Recognizing seki in computer go. (2006)

by Xiaozhen Niu, Akihiro Kishimoto, Martin Müller
Venue:In ACG,