SDAP: A secure hop-byhop data aggregation protocol for sensor networks (2006)

by Yi Yang, Xinran Wang, Sencun Zhu, Guohong Cao
Venue:In Proc. ACM MobiHoc