Learning naive Bayes classifier from noisy data (2003)

by Yirong Yang, Yi Xia, Yun Chi, Richard R Muntz