Opencj: A research Java static compiler based (2009)

by Keqiao Yang, Zhemin Yang, Zhiwei Cao, Zeng Huang, Min Yang Di Wang, Binyu Zang
Venue:on Open64. 2nd Open64 Workshop at CGO