Saliency Detection by Multiple-Instance Learning,” (2013)

by Qi Wang, Yuan Yuan, Pingkun Yan, Xuelong Li
Venue:IEEE Transactions on Cybernetics,