Lau” Cloud Mov: Cloud-Based Mobile Social TV”, (2013)

by Yu Wu, Zhizhong Zhang, Chuan Wu, IEEE Member, Zongpeng Li, C M Francis
Venue:IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA, VOL.