Randomized Matrix Computations (2012)

by V Y Pan, G Qian, A Zheng