Efficient scalable algorithms for hierarchically semiseparable matrices (2011)

by Shen Wang, Xiaoye S Li, Jianlin Xia, Yingchong Situ, Maarten V de Hoop