Tree-based translation without using parse trees (2012)

by Feifei Zhai, Jiajun Zhang, Yu Zhou, Chengqing Zong
Venue:In Proceedings of COLING 2012