Evaluation of radiation scheme performance within chemistry climate models (0)

by P M Forster, V I Fomichev, E Rozanov, C Cagnazzo, A I Jonsson, U Langematz, B Fomin, M J Iacono, B Mayer, E Mlawer, G Myhre, R W Portmann, H Akiyoshi, V Falaleeva, N Gillett, A Karpechko, J Li, P Lemennais, O Morgenstern, S Oberländer, M Sigmond, K Shibata