Teoriya Sluchainikh Funktsii i Ee Primenenie k Zadacham Automaticheskogo Upravleniya" (Theory of Random Functions and Its Application to Automatic Control Problems (1960)

by V S Pugachev