Cross-lingual mixture model for sentiment classification (2012)

by X Meng, F Wei, X Liu, M Zhou, G Xu, H Wang
Venue:In Proc. of ACL