Learning with partially absorbing random walks (2012)

by Xiao-Ming Wu, Zhenguo Li, Anthony Man-Cho So, John Wright, Shih-Fu Chang
Venue:In NIPS