Nihon no Venchaa Kyapitaru ga Chokumen Suru Mondaiten to sono Taisaku. Unpublished mimeo, Nippon Investment Finance (1997)

by T Isoda