Transfer learning based crosslingual knowledge extraction for wikipedia (2013)

by Zhigang Wang, Zhixing Li, Juanzi Li, Jie Tang, Jeff Z Pan
Venue:In ACL