Anonymous biometric access control (2009)

by Shuiming Ye, Ying Luo, Jian Zhao, Sen-Ching S Cheung
Venue:EURASIP J. Inf. Secur