EQS user’s guide. (1995)

by P M Bentler, E J C Wu