Spatio-textual similarity joins (2012)

by Panagiotis Bouros, Shen Ge, Nikos Mamoulis
Venue:Proc. VLDB Endow