Mining top-k large structural patterns in a massive network. (2011)

by Feida Zhu, Qiang Qu, David Lo, Xifeng Yan, Jiawei Han, Philip S Yu
Venue:PVLDB,