Minimal Gromov–Witten ring (0)

by V Przyjalkowski
Venue:Izv. Math