An adelic resolution for homology sheaves (0)

by S O Gorchinskiy
Venue:Izvestiya: Mathematics