Maximizing capacity with power control under physical interference model in duplex mode. (2012)

by Peng-Jun Wan, Dechang Chen, Guojun Dai, Zhu Wang, F Frances Yao
Venue:In INFOCOM,