The manifold tangent classifier. (2011)

by Salah Rifai, Yann Dauphin, Pascal Vincent, Yoshua Bengio, Xavier Muller
Venue:In NIPS,