Contextual image search (2011)

by Wenhao Lu, Jingdong Wang, Xian-Sheng Hua, Shengjin Wang, Shipeng Li
Venue:In ACM Multimedia (ACM-MM