2003b. Chunking parsing with maximum entropy principle (in chinese (0)

by Sujian Li, Qun Liu, Zhifeng Yang
Venue:Chinese Journal of Computers