Adapting cache line size to application behavior (1999)

by Er V Veidenbaum, Weiyu Tang, Rajesh Gupta, Ru Nicolau, Xiaomei Ji
Venue:In In ICS