B.: Segmenting point-sampled surfaces (2010)

by I Yamazaki, V Natarajan, Z Bai, Hamann
Venue:The Visual Computer