Image Classification using Super-Vector Coding of Local Image Descriptors (2010)

by Xi Zhou, Kai Yu, Tong Zhang, Thomas S Huang
Venue:In ECCV