Deinococcus geothermalis: the pool of extreme radiation resistance genes shrinks (2007)

by K S Makarova, M V Omelchenko, E K Gaidamakova, V Y Matrosova, A Vasilenko, M Zhai, A Lapidus, A Copeland, E Kim, M Land
Venue:PLoS ONE