Lapped-orthogonal-transform-based adaptive image watermarking (2006)

by Yuxin Liu, Bin Ni, Xiaojun Feng, Edward J Delp
Venue:Journal of Electronic Imaging