Global ranking by exploiting user clicks (2009)

by S Ji, K Zhou, C Liao, Z Zheng, G-R Xue, O Chapelle, G Sun, H Zha
Venue:In Proceedings of SIGIR