Dynamic debt runs, (2012)

by Zhiguo He, Wei Xiong
Venue:Review of Financial Studies