Generalized relational topic models with data augmentation. (2013)

by N Chen, J Zhu, F Xia, B Zhang
Venue:In IJCAI,