Domain driven data mining (2010)

by Longbing Cao, P Yu, C Zhang, Y Zhao