Bilingually-constrained phrase embeddings for machine translation. (2014)

by Jiajun Zhang, Shujie Liu, Mu Li, Ming Zhou, Chengqing Zong
Venue:In ACL