Mitochondrial DNA Haplogroup Background Affects LHON, but Not Suspected LHON, in Chinese Patients

by A-mei Zhang, Xiaoyun Jia, Rui Bi, Antonio Salas, Shiqiang Li, Xueshan Xiao, Panfeng Wang, Xiangming Guo, Qing-peng Kong, Qingjiong Zhang, Yong-gang Yao